Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
A POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

 1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je Bohuslav Švihra, miesto podnikania: Laziny 613/6, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 053 950, zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov pod č. 2919 vedeného Národnou bankou Slovenska(ďalej v tejto časti ako “prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 905 258 838 alebo e-mailom odoslaným na adresu svihrabohuslav@ovbmail.eu.

 1. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, ktoré vyplnili a odoslali formulár na webovej stránke www.riaditelstvosviha.sk(ďalej aj ako „dotknuté osoby“), a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

 1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov je spätné kontaktovanie dotknutej osoby a na marketingové účely.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený odoslaním kontaktného formulára dotknutou osobou.

 1. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A PRENÁŠANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb môže byť spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej len „OVB“), materská spoločnosť OVB, a to OVB Holding AG so sídlom v Spolkovej republiky Nemecko, podriadení finanční agenti OVB alebo poskytovatelia IT služieb a iní dodávatelia služieb prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 1. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 1 roka od udelenia súhlasu, pokiaľ nedošlo k odvolaniu udeleného súhlasu.

V prípade, že došlo k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci, dotknutej osobe sú poskytnuté informácie o účele, právnom základe a dobe spracúvania jej osobných údajov v osobitnom dokumente.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 3. na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov,
 4. namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania,
 5. namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí
  s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje tejto dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracúvať,
 6. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné,
 7. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať,
 8. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 ZoOOÚ).

Prevádzkovateľ vykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov poskytnutých prostredníctvom webovej stránke www.riaditelstvosvihra.sk vrátane profilovania, voči ktorému má dotknutá osoba právo namietať.

Menu